Jste zde

Resuscitace

Vydáno dne 30. 11. 2002
Autor: MUDr. Antonín Kalný

Základní podpora životních funkcí u dospělých

U nemocných se zástavou oběhu bylo prokázáno, že nejlepších výsledků (tzn. propuštění pacienta z nemocničního ošetření) se dosáhlo, pokud byla kardiopulmonální resuscitace zahájena do 4 minut!!!
 
Indikace pro poskytnutí základní podpory životních funkcí:
 
Zástava dechu – může být způsobena celou řadou důvodů včetně tonutí, cévní příhody, obstrukce dýchacích cest cizím tělesem, inhalace kouře, zasažení elektrickým proudem atd.

Zajištění průchodnosti dýchacích cest a zahájení umělého dýchání při zástavě dechu nebo při nedostatečném dýchání může zachránit mnoho nemocných, u nichž přetrvává puls. Navíc může včasný zásah u takto postižených zástavě oběhu zabránit.

Zástava oběhu – životně důležité orgány trpí nedostatkem kyslíku.

Pozor! Brzy po zástavě oběhu se mohou projevit neúčinné, lapavé pokusy o dýchání, které se nesmějí zaměňovat za spontánní dýchání.

Postup:

Zhodnocení situace – postiženého nelze v žádném případě podrobit nepříjemným manipulacím v rámci našeho resuscitačního úsilí, pokud předem nebyla potvrzena jeho potřeba příslušným zhodnocením stavu.
Každý bod kardiopulmonální resuscitace(KPR) – uvolnění dýchacích cest, dýchání, podpora oběhu – je uveden zjištěním, že nemocný nereaguje na oslovení, že nedýchá a eventuálně nemá hmatný puls na velkých tepnách.
 
Přivolání záchranné služby – 155 – dispečinku podejte co nejklidněji následující informace: místo události, číslo vašeho telefonu, co se přihodilo, kolik osob potřebuje pomoc, stav postiženého(postižených), jaké pomoci se postiženým již dostalo.
 
Dýchací cesty – u postiženého, který nereaguje na oslovení musí zachránce zjistit, zda dýchá. Při nedostatečném svalovém napětí(pacient v bezvědomí) mohou jazyk a epiglotis uzavřít dýchací cesty.
 
Uvolnění dýchacích cest - pokud není podezření na poranění krční páteře, použije zachránce hmat k otevření úst, vysunutí dolní čelisti a k záklonu hlavy. Vysunutí brady a záklon hlavy tlakem na čelo – zachránce umístní jednu ruku na čelo postiženého a tlakem dlaní dosáhne záklonu hlavy. Pro dokončení manévru je nutno umístnit prsty druhé ruky pod kostěnou část dolní čelisti blízko brady, která je tažena dopředu a tím se také napomáhá záklonu hlavy.
Předsunutí dolní čelisti – nejjistější první krok k uvolnění dýchacích cest u postiženého s podezřením na poranění krční páteře, provedeme tlakem na úhly dolní čelisti postiženého a tahem oběma rukama(každou z jedné strany) dopředu.
 
Dýchání – zhodnocení(diagnosa) bezdeší, zachránce položí své ucho před nos a ústa postiženého, současně sleduje hrudník postiženého, zda se zvedá a klesá, poslouchá, zda vzduch uniká při výdechu a zda cítí proud vydechovaného vzduchu. Pozor! I když, zachránce zaznamená pohyby hrudníku, mohou být dýchací cesty neprůchodné a je třeba je uvolnit.

Umělé dýchání
- z úst do úst
- z úst do nosu
- z úst do ochranné pomůcky (např. Laerdal pocket mask)*
- samorozpínacím vakem s maskou (AMBUvak)

Umělé dýchání zahajte dvěma pomalými vdechy a následně pokračujte dechovou frekvencí asi 10-12 za minutu. U většiny dospělých je potřebný dechový objem 800-1200 ml. Dostatečnou ventilaci hodnotíme pozorováním pohybů hrudníku a tím, že slyšíme a cítíme proud vydechovaného vzduchu. Jednotlivý vdech by měl trvat asi 1-1,5 sekundy, dojde tak k dostatečným pohybům hrudníku a sníží se možnost roztažení žaludku(nebezpečí regurgitace a následného vdechnutí žaludečního obsahu).

Jestliže jsou naše pokusy o prodechnutí nemocného neúspěšné, změníme polohu hlavy a pokusíme se znovu o prodechnutí. Nejčastější příčinou potíží s ventilací bývá nesprávná poloha hlavy a dolní čelisti, proto je třeba ji pečlivě upravit.
 
Oběh – zástava oběhu se ověří nepřítomností pulsu na velkých tepnách. Nejlépe je hmatat puls na krční tepně. Tepna leží v prohlubni mezi průdušnicí a velkým svazkem svalů na krku.
 
Nepřímá srdeční masáž – bod stlačení se nachází asi 3 prsty nad dolním okrajem hrudní kosti, lokty jsou pevné, paže napjaté a ramena zachránce přímo nad místem stlačení, hloubka stlačení je u dospělého člověka 5-6 cm, tlak a uvolnění trvají stejně dlouho, frekvence kompresí (stlačování) hrudníku je 80-100/min
1 zachránce - 2 vdechy : 15 kompresí
2 zachránci - 1 vdech : 5 kompresí
 
Sledování postiženého – stav nemocného musí být sledován pro kontrolu účinnosti resuscitačního úsilí. Zachránce provádějící umělé dýchání přebírá odpovědnost za sledování pulsu a dechu, které slouží k hodnocení účinnosti nepřímé srdeční masáže(kontrola pulsu na krční tepně během stlačování hrudníku) a rozhoduje o obnově srdeční činnosti a spontánního dýchání postiženého. K rozhodnutí o obnovení spontánní dechové činnosti a oběhu postiženého musí být nepřímá srdeční masáž přerušena na konci první minuty na 3-5 sekund, a toto opakováno každých 3-5 minut.
Při tvorbě tohoto článku jsem vycházel z publikace:
Emergency Cardiac Care Committee and Subcommittees, American Heart Association. Kardiopulmonální resuscitace a neodkladná kardiální péče, JAMA-CS 1993

Všem vážným zájemcům umožňujeme získat "Laerdal pocket mask", aby se tato šikovná resuscitační pomůcka mohla stát stálou součástí Vašeho potápěčského vybavení nebo autolekárničky. Pokud máte zájem kontaktujte nás na blueteam@ti.cz, Blue-cell@seznam.cz.

Rubrika: